Изх.№429/02.08.2019 г.

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“  С. ЯГОДА

общ. Мъглиж ,   ул. “Трети март” №58  

 тел.: 04322 2313; e-mail: ouiagoda@abv.bg

 

    

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

в ОУ „Христо Ботев" с. Ягода

http://ouiagoda.idwebbg.com/main_bg/8665_shema_uchilishten_plod_i_shema_uchilishtno_mliako.html
http://ouiagoda.idwebbg.com/

   На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. /Наредбата/ , с оглед осигуряване предлагането на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебно заведение :ОУ „Христо Ботев" – с. Ягода по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

 ОПИСАНИЕ НА ОБЯВАТА:

I.  Откривам процедура  за определяне избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за нуждите  на учебно заведение :ОУ „Христо Ботев" – с. Ягода за период от три учебни години -  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022

   1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ - 21 работни дни, считано от дата на публикуване  на настоящата обява на интернет страницата на ОУ „Христо Ботев" – с. Ягода

  •     Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ - 30.08.2019 г. включително до 14.00 часа.
  • Предложения, получени след срока не се разглеждат.

2. Брой деца в в ОУ „Христо Ботев" – с. Ягода - 70 ученици.

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките - три учебни години -  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

4. Максимален брой доставки  за всяка учебна година:

4.1. По Схема „Училищен плод“ се извършват до 46 броя доставки за всяка учебна година .

4.2. По Схема „Училищно мляко“ - млякото и млечните продукти се предоставят на учениците в рамките на учебната година, като броят на доставките е до 50 .

II. Изисквания към участниците:

    1. Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричана по-долу Наредбата.

  1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод “, изпълнени през последните 4 (четири) години, считано от датата на подаване на предложението

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните четири години.

2.Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

  1. Всеки един участник трябва да притежава собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

  1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие

„Вярно  с  оригинала“  на  договор,  предварителен  договор  или  писмо   за   намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

  1. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";
  2. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие„Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
  3. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по  БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".
  4. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация - 60 минути (шестдесет минути).

ІІІ.Съдържание на предложението

Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст на български език.

 

 

 

Възложител:

 

Мариана Бижева

Директор на ОУ “Христо Ботев“ с. Ягода

 

 

 

 

Календар

 

Контакти