ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

С.ЯГОДА,ОБЩ.МЪГЛИЖ

ул.”Трети март”№58

тел.04322/23 13

e-mail:ouiagoda@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№566/02.09.2019 г.

 

На основание чл.13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебници заведения - Схема „Училищен плод“ и  Схема „Училищно мляко“ и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед №561/01.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен подбор на заявител по Схема „Училищен плод“ и  Схема „Училищно мляко“

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Следните заявители по проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ОУ „Христо Ботев“ с. Ягода за 2019/2020 , 2020/2021 и 2021/2022 учебни години:

1.1.Заявител по Схема „Училищен плод“ – „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД -  гр.СЛИВЕН,  с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД -  гр.СЛИВЕН,  с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.; .

2. На основание чл.13г, ал.3 от Наредбата настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3. На основание чл.13г, ал.3 от Наредбата, настоящата заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

Дата:02.09.2019 г.

 

 

МАРИАНА БИЖЕВА

Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Ягода

 

Календар

 

Контакти