Проект BG05M2OP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

https://oud.mon.bg/

Календар

 

Контакти